XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Goraj

XI nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Goraj, odbędzie się dnia 19 października 2015 r. o godz.10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Pana Wójta Gminy Goraj o działalności między sesjami.
4.Interpelacje i zapytania Radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goraj.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
10.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11.Wnioski i oświadczenia Radnych oraz mieszkańców Gminy Goraj.
12.Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy Goraj.