Porządek X sesji Rady Miejskiej we Frampolu

X sesja Rady Miejskiej we Frampolu VII kadencji odbędzie się dnia 8 października 2015 r. w czwartek o godzinie 12.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Nowej 5 we Frampolu. Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji i sierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. przeprowadzenie wyboru ławników.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frampol za I półrocze 2015 r.
7. Przyjęcie i wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej.
8. Przyjęcie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Frampol na lata 2014-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość (na działalność izby wytrzeźwień).
10. Zmiana budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Kąty nie narusza ustaleń “Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Frampol” oraz w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kolonia Kąty.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Informacje o pracy Burmistrza między sesjami.
14. Wnioski, zapytania, komunikaty i sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Źródło: www.frampol.pl