X sesja Rady Miejskiej we Frampolu VII kadencji

W czwartek 8 października odbyła się X sesja Rady Miejskiej we Frampolu VII kadencji. Podczas posiedzenia radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frampol za I półrocze 2015 r. i podjęli szereg uchwał, m.in. o przyjęciu i wdrożeniu do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej”.

W sesji wzięło udział 13 radnych. Wszystkich zgromadzonych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej we Frampolu Wojciech Kowalik oraz stwierdził prawomocność obrad. Radni przegłosowali porządek sesji oraz przyjęli protokół z poprzedniej. W związku z brakiem zgłoszonych interpelacji pierwszym punktem obrad, nad którym radni głosowali, był wybór ławników. Jedyną zgłoszona kandydatką była Aneta Łęcka-Obszyńska. W głosowaniu tajnym radni jednogłośnie poparli jej kandydaturę na tę funkcję w latach 2016-2019. Głosy liczyła komisja skrutacyjna w składzie: przewodnicząca radna Alina Gruszka, członkowie: radny Paweł Odrzywolski i radna Irena Paszko.
Kolejnym punktem porządku obrad była informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frampol za I półrocze 2015 r. Przedstawił ją Skarbnik Gminy Tomasz Kurasiewicz. Plan po zmianach na bieżący rok wynosił 16 500 631,73 zł i do końca czerwca został wykonany w 55,18%. Natomiast wydatki na ten rok zostały zaplanowane w wysokości 17 223 368,24 zł i zostały wykonane w 53,09%.
Radni podjęli uchwałę o przyjęciu i wdrożeniu do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Zebranych do tematu wprowadził Włodzimierz Styk wiceprezes firmy EuroCompass. Plan został wykonany w ramach projektu „Wzrost potencjału samorządu Gminy Frampol poprzez opracowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działania 9.3. „Termomodernizacja obiektów infrastruktury publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.”
Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia projektu założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Frampol na lata 2014-2029″. Na mocy kolejnej uchwały udzielona została pomoc finansowa dla Miasta Zamość na działanie izby wytrzeźwień w kwocie 3 000 zł.
Radni przyjęli także zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz podjęli uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kolonia Kąty i zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego w Korytkowie Małym.
Czwartkową sesję zakończyła informacja Burmistrza o pracy między sesjami i punkt Wnioski, zapytania, komunikaty i sprawy różne.

www.frampol.pl