Sesja Rady Powiatu w Biłgoraju

XII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, odbędzie się 29 października 2015 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja z działalności ARION ZOZ.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Biłgorajskiego”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.